Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops en cursussen die FTB Multidisciplinair Gezondheidscentrum (hierna te noemen FTB) verzorgt, niet zijnde sportlessen.
 • Alle trainingen, workshops en cursussen, niet zijnde sportlessen, zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren of op te sturen.
 • Uw inschrijving is definitief wanneer u een bevestigingsmail van FTB ontvangen heeft en tevens het totale verschuldigde bedrag heeft betaald, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel een week na de inschrijving per e-mail u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn doch uiterlijk 6 weken voor aanvang van de training.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Annulering

 • vanaf het moment van inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:
  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,-administratiekosten aan u in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Schoolstraat 53C, 3742 CD Baarn) of per mail (karin@ftbbaarn.nl).
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene  omstandigheden , zal in gezamenlijk overleg getracht  worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt FTB zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren.  In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door FTB behandeld.

 Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen FTB. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

 Klachten