Kinderfysiotherapie

Waarin onderscheidt de kinderfysiotherapeut zich?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeuten van FTB hebben de filosofie om het kind centraal te stellen en samen met het kind (en eventueel met ouders, kinderartsen en leerkrachten) te werken aan een beter functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. 

 

WAT DOET DE KINDERFYSIOTHERAPEUT?

Tijdens de intake brengt de kinderfysiotherapeut samen met u en uw kind in kaart wat de hulpvraag is. Met andere woorden: waar loopt uw kind in het dagelijks leven tegenaan waarbij de kinderfysiotherapeut ondersteuning en begeleiding kan bieden. Waar mogelijk zullen de vragen zoveel mogelijk aan het kind worden gesteld, zodat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen de therapeut en het kind. Uiteraard wordt de ouder hierin betrokken en gehoord zodat zo helder mogelijk wordt wat er speelt. Vervolgens wordt er spelenderwijs door de kinderfysiotherapeut onderzocht of er afwijkingen zijn in het bewegingspatroon of in de motorische ontwikkeling van het kind. Zo nodig wordt de Movement ABC Test II afgenomen. Met deze test wordt het motorisch ontwikkelingsnivo van het kind vastgesteld, zodat de fysiotherapeutische behandeling daar op afgestemd kan worden.

Wanneer duidelijk is geworden dat een kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol is voor uw kind, wordt een behandeltraject gestart. De behandelingen zijn gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouder de basis voor de behandeling vormen.

 

BEHANDELING

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. 

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Daarnaast werken de kinderfysiotherapeuten nauw samen met kinder- en jeugdartsen. Door deze samenwerking wordt er vanuit alle hoeken naar het kind gekeken om het kind weer zo goed en zo snel mogelijk optimaal te laten functioneren. Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

 

SAMENWERKING

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling alsook op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er om het kind heen samen wordt gewerkt tussen de fysiotherapuet, de ouder(s) en eventuele andere behandelaars of begeleiders. Wanneer de ouders hiermee instemmen wordt er door de kinderfysiotherapeut contact opgenomen met andere zorgprofessionals die het kind zien, zoals met de huisarts, de kinderarts, de orthopedagoog, de ergotherapeut, de logopedistde leerkracht en onderwijsondersteunende instanties.

 

Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt in ieder geval 9x vergoed vanuit de basis zorgverzekering.

FTB Kinder Centrum heeft als streven bij te dragen aan de kwaliteit van leven van kinderen. Het kind als individu, maar ook het kind in relatie tot anderen; binnen gezin, vriendschap en onderwijs. De kinderfysiotherapie,  de lessen en trainingen zijn gericht op het uitnodigen en stimuleren van het kind om zich helemaal  te ontplooien en ontwikkelen tot zichzelf.  Samenwerken met het kind en zijn directe omgeving staat hierbij centraal. Het beleven van plezier en het creëren van een veilig en stimulerend klimaat voor het kind wordt als basis gezien van alle interventies.

FTB Kinder Centrum onderhoudt nauwe relaties met andere professionals  en hulpverleners die zich inzetten voor de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen De activiteiten en therapeutische interventies binnen het centrum zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (evidencebased).